Donor vagy nem donor, lenni vagy nem lenni

Donor vagy nem donor, lenni vagy nem lenni

Magyarországon két lehetőség van a szervadományozásra, vagyis kétféle donor van:

 1. Elhunyt (agyhalott) donor: agyhalál megállapítása után akkor történhet szervkivétel, ha az elhunyt életében nem tett ez ellen tiltakozó nyilatkozatot. Tiltakozó nyilatkozatot cselekvőképes személy közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban tehet. Amennyiben az elhunyt kiskorú volt és tiltakozó nyilatkozat nem lelhető fel, a szerveltávolítás csak akkor kezdhető meg, ha ahhoz törvényes képviselője írásban hozzájárult. Az elhunyt hozzátartozójával való kapcsolatfelvételkor tájékoztatni kell a hozzátartozót arról, hogy az elhunytnál nem találtak tiltakozó nyilatkozatot, illetve ilyet az OTNY nem tartalmazott, továbbá arról, hogy az elhunytból mely szervet, illetve szövetet távolítottak el.
 2. Élő donor: akkor történhet élődonorból szervadományozás, ha a donor a recipiens
  a) egyeneságbeli rokona,
  b) egyeneságbeli rokonának testvére,
  c) testvére,
  d) testvérének egyeneságbeli rokona.
  Kivételesen a fenti feltételek hiánya esetén is sor kerülhet szerv adományozására. Ebben az esetben a donor és a recipiens együttes kérelmét a kórházi etikai bizottság vizsgálja meg. A kórházi etikai bizottság akkor járul hozzá a szervkivételhez, ha meggyőződött róla, hogy a donor és a recipiens között szoros érzelmi kapcsolat áll fenn és az adományozás ellenérték nélkül, valamint kényszertől, fenyegetéstől és megtévesztéstől mentesen történt.
  Két olyan donor és recipiens pár esetében, akiknél a jóváhagyott szervátültetés (az etikai bizottság határozatának meghozatalát, illetve a szükséges vizsgálatokat követően kiderült orvosi indok miatt) nem végezhető el, de szakorvosi javaslat alapján a két szervátültetés a donor és recipiens párok cseréjével elvégezhető, az etikai bizottsághoz együttesen benyújtott - közokiratba foglalt - közös kérelmükre, az etikai bizottság jóváhagyásával a két szervátültetés elvégezhető.

Mit kell tennem ahhoz, hogy szervdonor lehessek, ha meghalok?

Mivel a jogalkotó írásos tiltakozó nyilkatkozat hiányában feltételezi az elhunyt beleegyezését, ezért a beleegyezés írásos kinyilvánítására nincs szükség és arra nincs is lehetőség. Az viszont fontos, hogy beszéljenek erről a családban; ismerjék meg egymás erre vonatkozó végakaratát, és ha tiltakozás fogalmazódik meg, akkor éljenek a tiltakozás lehetőségével írásban, hiszen csak az írásos tiltakozást ismeri el a törvény. Nagy segítség lehet a hozzátartozó számára, ha ismeri az elvesztett hozzátartozó véleményét, mert nem alakul ki benne olyan félerértés, hogy neki kellene az elhunyt helyett döntést hoznia, amelyre nincs lehetőség az önrendelkezéshez való jog szerint. Az önrendelkezési jog a saját testre vonatkozik, éppen ezért nem dönthet más testéről, más szerveiről senki. Minden cselekvőképes nagykorú magyar állampolgár még életében dönthet saját szervei halála utáni sorsáról!

Mit jelent a feltételezett beleegyezés elve?

A feltételezett beleegyezés (presumed consent) azt jelenti, hogy ha valaki életében nem tiltakozott írásban az ellen, hogy szerveit halála esetén szervátültetési célokra felhasználják, akkor feltételezhető, hogy beleegyezik ebbe, és ezért elvégezhető a transzplantációs célú szervkivétel. Magyarországon a jogi szabályozás ennek megfelelő.

Donorkártya

 
Hol és hogyan tudok donorkártyát igényelni?

Magyarországon erre nincs lehetőség és nincs is szükség erre.
Ennek az az oka, hogy a hazai jogi szabályozásban megfogalmazott feltételezett beleegyezés elve szerint nem beleegyezés, hanem tiltakozás esetén van szükség írásos nyilatkozatra.
A donorkártyát csak azokban az országokban használják, ahol annak kitöltésével lehet a beleegyező szándékot bizonyítani, Magyarországon viszont a tiltakozó nyilatkozat hiánya igazolja az elhunyt életében kinyilatkoztatott beleegyezését. Fontos kiemelni, hogy a nálunk is alkalmazott feltételezett beleegyezés elve az önrendelkezéshez való joghoz kapcsolódik,  amely azt jelenti, hogy minden cselekvőképes és nagykorú állampolgár személyes felelőssége, hogy saját szerveire vonatkozó döntést hozzon halála esetére. Ez több dologra is felhívja a figyelmet:
1. egyrészt nem dönthetek más szerveiről,
2. másrészt tiszteletben kell tartanom hozzátartozóim döntését erre vonatkozóan akkor is, ha az esetleg nem egyezik az én saját szerveimmel kapcsolatos döntéssel.
3. harmadrészt pedig nagyon fontos, hogy beszélgessünk erről otthon, ismerjük meg egymás véleményét, amelyet felidézve, tiszteletben tudjuk tartani az elhunyt életében kinyilvánított végakaratát. Tehát a jogszabályok alapján a donorkártya birtoklása és kibocsátása nem minősül jogi nyilatkozatnak. Ez egyben azt is jelenti, hogy ha a kezelőorvos ilyen kártyát talál az elhunytnál, vagy kap kézhez a hozzátartozóktól, semmilyen szabályozás nem kötelezi arra, hogy azt figyelembe vegye. Amennyiben felmerül a szervdonáció lehetősége az agyhalál megállapítását követően, a kezelőorvosnak jogszabályban előírt módon ellenőriznie kell, hogy az elhunyt életében írásban tiltakozott-e. Ilyen módon a donorkártya birtoklása Magyarországon felesleges, ezért nincs ilyen.

Tiltakozó nyilatkozatot a cselekvőképes személy írásban (közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban) vagy - amennyiben írásbeli nyilatkozatot egyáltalán nem vagy csak jelentékeny nehézséggel tudna tenni - kezelőorvosánál szóban tehet. Korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében az egészségügyi ellátással összefüggő jogok tekintetében részlegesen korlátozott személy tiltakozó nyilatkozatot törvényes képviselőjének közreműködése nélkül is tehet. A cselekvőképtelen személy helyett tiltakozó nyilatkozatot törvényes képviselője tehet.

Az írásos tiltakozó nyilatkozatot személyesen, ajánlott postai küldeményként vagy háziorvosa közreműködésével az Országos Transzplantációs Nyilvántartáshoz (szervdonációs tiltakozó regiszter) kell eljuttatni, mely intézmény jogszabályi felhatalmazás alapján ezeket a dokumentumokat jogosult kezelni.

A szervátültetésre vonatkozó jogszabályok értelmében elhunytból transzplantációs céllal csak akkor kezdődhet meg szerv vagy szövet eltávolítása, ha a kezelőorvos meggyőződött arról, hogy ez ellen az elhunyt életében nem tiltakozott. Ennek módját minisztériumi rendelet szabályozza, ezzel biztosítva, hogy az önrendelkezéshez való jog az elhunyt halála után is érvényesüljön. Transzplantációs célú szerveltávolítás megkezdésének további feltétele, hogy az agyhalál beálltát – jogszabályban meghatározott módon - három tagból álló orvosi bizottság megállapította, valamint az is, hogy a szerv szakmai szempontból átültetésre alkalmas.

Megosztási lehetőségek:

Hozzászólások lezárva.